ngx.var.arg与ngx.req.get_uri_args的区别

ngx.var.arg_xx与ngx.req.get_uri_args["xx"]两者都是为了获取请求uri中的参数,例如

http://pureage.info?strider=1

为了获取输入参数strider,以下两种方法都可以:

 1. local strider = ngx.var.arg_strider

 2. local strider = ngx.req.get_uri_args["strider"]

差别在于,当请求uri中有多个同名参数时,ngx.var.arg_xx的做法是取第一个出现的值,ngx.req_get_uri_args["xx"]的做法是返回一个table,该table里存放了该参数的所有值,例如,当请求uri为:

http://pureage.info?strider=1&strider=2&strider=3&strider=4

时,ngx.var.arg_strider的值为"1",而ngx.req.get_uri_args["strider"]的值为table ["1", "2", "3", "4"]。因此,ngx.req.get_uri_args属于ngx.var.arg_的增强。

ngx.var.arg_的实现是直接使用nginx原生的变量支持,nginx相关代码为:

ngx_http_variable_value_t *
ngx_http_get_variable(ngx_http_request_t *r, ngx_str_t *name, ngx_uint_t key)
{
....(略)....
if (ngx_strncmp(name->data, "arg_", 4) == 0) {

    if (ngx_http_variable_argument(r, vv, (uintptr_t) name) == NGX_OK) {
      return vv;
    }

    return NULL;
  }

  vv->not_found = 1;

  return vv;
}

static ngx_int_t
ngx_http_variable_argument(ngx_http_request_t *r, ngx_http_variable_value_t *v,
  uintptr_t data)
{
  ngx_str_t *name = (ngx_str_t *) data;

  u_char *arg;
  size_t len;
  ngx_str_t value;

  len = name->len - (sizeof("arg_") - 1);
  arg = name->data + sizeof("arg_") - 1;

  if (ngx_http_arg(r, arg, len, &value) != NGX_OK) {
    v->not_found = 1;
    return NGX_OK;
  }

  v->data = value.data;
  v->len = value.len;
  v->valid = 1;
  v->no_cacheable = 0;
  v->not_found = 0;

  return NGX_OK;
}

ngx_int_t
ngx_http_arg(ngx_http_request_t *r, u_char *name, size_t len, ngx_str_t *value)
{
  u_char *p, *last;

  if (r->args.len == 0) {
    return NGX_DECLINED;
  }

  p = r->args.data;
  last = p + r->args.len;

  for ( /* void */ ; p < last; p++) {

    /* we need '=' after name, so drop one char from last */

    p = ngx_strlcasestrn(p, last - 1, name, len - 1);

    if (p == NULL) {
      return NGX_DECLINED;
    }

    if ((p == r->args.data || *(p - 1) == '&') && *(p + len) == '=') {

      value->data = p + len + 1;

      p = ngx_strlchr(p, last, '&');

      if (p == NULL) {
        p = r->args.data + r->args.len;
      }

      value->len = p - value->data;

      return NGX_OK;
    }
  }

  return NGX_DECLINED;
}

标签: none

仅有一条评论

 1. 测试

添加新评论